Practical Hardware

     เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ตามหลัก one-stop solution อันนายจึงจัดจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น PC, Server, UPS, notebook, printer เป็นต้น โดยเน้นการจัด spec แบบเพียงพอ เพื่อให้ใช้อย่างพอเพียง

   ผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของ hardware ที่อันนายจัดจำหน่ายคือ อุปกรณ์บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบ 2 ports รุ่น AVL-2 ซึ่งอันนายเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่บันทึกเสียงสนทนาแบบง่ายๆลง hard disk ของ PC และรองรับได้ 2 เบอร์โทรศัพท์

 *** ปัจจุบันอุปกรณ์บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์มีใช้ใน TOYOTA dealers 90% เกือบทั่วประเทศไทยแล้วครับ และกลุ่มลุ่มลูกค้าร้านทองที่ทำธุรกิจ Gold Future รวมไปถึงบริษัทอื่นๆอีกหลายรายที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์

BettingY.com bonuses Mobile Sky Bet app.